Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-SYT, ngày 07/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế.

NGHỊ QUYẾT VỀ TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 VÀ DỰ...
Trang 1 / 2
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com