STT KÝ HIỆU VĂN BẢN NGÀY ĐĂNG
TRÍCH YẾU
1

CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT Y TẾ NĂM 2020

04/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

2

NGHỊ ĐỊNH 16/NĐ-CP

11/05/2020

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

3

NGHỊ ĐỊNH 19/NĐ-CP

11/05/2020

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

4

NGHỊ ĐỊNH 100/2019/NĐ-CP

11/05/2020

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

5

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP

11/05/2020

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

6

LUẬT XUẤT BẢN

11/05/2020

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

7

LUẬT DƯỢC

11/05/2020

LUẬT DƯỢC

8

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

11/05/2020

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

9

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

11/05/2020

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

10

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

11/05/2020

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

11

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

11/05/2020

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

12

Thông tư 01/2020/TT-BTTT

07/04/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

13

TẢI LIỆU TẬP HUẤN TỜ KHAI Y TẾ

16/03/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

14

KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

03/03/2020

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

15

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

18/09/2019

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

16

LUẬT AN NINH MẠNG

18/09/2019

LUẬT AN NINH MẠNG

17

NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

18/09/2019

NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

18

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

18/09/2019

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

19

NGHỊ QUYÊTvề nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

18/09/2019

NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

20

Mẫu lịch công tác tuần

08/07/2019

Mẫu lịch công tác tuần

Văn bản  

Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 (Sau đây...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

LUẬT DƯỢC

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com