NGHỊ QUYẾT Số: 69/NQ-CP


Lúc 12:12 ngày 14-07-2021

NGHỊ QUYẾT VỀ TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2021
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản: số 108/TTr-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2021 và số 7247/BTC-NSNN ngày 02 tháng 7 năm 2021;
Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.
Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022; chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra để hoàn thiện các văn bản, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- VPCP: các PCN, Vụ PL;
- Lưu: VT, KTTH (2).G
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái
 


Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com