Phổ biến pháp luật  

THÔNG TƯ 2/2022/TT-VPCP 10-11-2022       11:04
Quyết định 861/QĐ-TTg 26-07-2022      15:22
KẾT LUẬN 05 CỦA BAN BÍ THƯ 26-07-2022       15:09
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 26-07-2022      15:02
CHỈ THỊ Số: 10/CT-TTg 26-07-2022       11:21
CHỈ THỊ 12/CT-TTg 26-07-2022      11:16
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 26-07-2022       11:09
Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng... 26-07-2022      9:55
LUẬT TỐ CÁO 26-07-2022       9:36
LUẬT KHIẾU NẠI 26-07-2022      9:08
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com