Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tuyên... 24-03-2023       15:00
HƯỞNG ỨNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT... 24-03-2023      10:25

Văn bản chỉ đạo điều hành  

[1632/SY-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022      9:20
[1633/SY-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022      9:20
[1634/SY-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022      9:19
[1630/KH-TTYT - 19/07/2022] 19-07-2022      9:17
[1624/QĐ-TTYT - 18/07/2022] 18-07-2022      14:12
[1619/SY-TTYT - 18/07/2022] 18-07-2022      14:11

Văn bản pháp luật  

LUẬT TỐ CÁO 26-07-2022      9:38
LUẬT KHIẾU NẠI 26-07-2022      9:32
Nghị quyết 36-NQ-TW 21-06-2021      15:03
Luật an ninh mạng 21-06-2021      15:00
KẾ HOẠCH 21-06-2021      14:52
Nghị quyết 69/2018/QH14 21-06-2021      14:45

Lịch công tác tuần  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 27-03-2023      14:19
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 21-03-2023      5:39
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 21-03-2023      5:37
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 21-03-2023      5:35
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 21-03-2023      5:33
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 21-03-2023      5:31

Phổ biến pháp luật  

THÔNG TƯ 2/2022/TT-VPCP 10-11-2022      11:04
Quyết định 861/QĐ-TTg 26-07-2022      15:22
KẾT LUẬN 05 CỦA BAN BÍ THƯ 26-07-2022      15:09
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 26-07-2022      15:02
CHỈ THỊ Số: 10/CT-TTg 26-07-2022      11:21
CHỈ THỊ 12/CT-TTg 26-07-2022      11:16
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com