Văn bản pháp luật  

LUẬT TỐ CÁO 26-07-2022       9:38
LUẬT KHIẾU NẠI 26-07-2022      9:32
Nghị quyết 36-NQ-TW 21-06-2021       15:03
Luật an ninh mạng 21-06-2021      15:00
KẾ HOẠCH 21-06-2021       14:52
Nghị quyết 69/2018/QH14 21-06-2021      14:45
Nghị quyết 01/NQ-CP 21-06-2021       11:19
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com