KẾ HOẠCH Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế

Lúc 02:52 ngày 21-06-2021

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ H. CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:     /KH-TTYT Châu Thành, ngày     tháng    năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế
 
          Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-SYT, ngày 07/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế.
Trung tâmY tế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trong ngành Y tế, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
- Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của  đơn vị thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy
Ban Giám đốc sắp xếp, bố trí 01 viên chức phụ trách công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của đơn vị. Từng bước kiện toàn, phát huy tính chủ động tích cực của viên chức phụ trách pháp chế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác pháp chế tại các đơn vị của ngành Y tế.
2. Hoạt động pháp chế của đơn vị
2.1. Về công tác xây dựng pháp luật
 Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc đơn vị mình quản lý hoặc được Uỷ ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ xây dựng; tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở địa phương và Trung ương gửi đến lấy ý kiến.
- Phòng Tổ chức-Hành chính kết hợp với các phòng chức năng của Trung tâm Y tế có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
2.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và theo hướng dẫn của ngành cấp trên.
- Phòng Tổ chức-Hành chính và các phòng chức năng Trung tâm Y tế thường xuyên phối hợp với bộ phận pháp chế Trung tâm Y tế rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Y tế, thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát văn bản và tham mưu đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp.
2.3. Công tác theo dõi thi hành pháp luật
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành Y tế theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ- CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (lồng ghép với các hoạt động thanh tra, kiểm tra và hoạt động đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước theo lĩnh vực của đơn vị).
2.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tham mưu Giám đốc ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động của ngành Y tế.
- Phối hợp với “Ngày pháp luật” thường xuyên cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tạo điều kiện và cung cấp tài liệu để cán bộ, viên chức nghiên cứu trước khi triển khai, phổ biến trong ngành. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải các văn bản liên quan đến ngành và các văn bản mới ban hành trên trang web của trung tâm để viên chức tiện tìm hiểu.
2.5. Công tác bồi thường Nhà nước
Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến lĩnh vực Y tế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Phòng Tổ chức-Hành chính tổ chức triển khai công tác pháp chế năm 2020 trước ngày 20 tháng 02 năm 2020 (gửi 01 bản về Sở Y tế tổng hợp). Tổ chức thực hiện tốt công tác pháp chế theo Kế hoạch đã ban hành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Văn phòng Sở) trước ngày 01 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp.
2. Giao Phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp với các phòng chức năng và và cán bộ phụ trách pháp chế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế.
3. Các Phòng chức năng thường xuyên cập nhật, theo dõi những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, quan trọng nhất là những văn bản liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phòng mình trực tiếp phụ trách.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2020 ngành Y tế huyện Châu Thành./.
 
Nơi nhận:               
- Sở Y tế (b/c);
- UBND huyện (b/c);                                    
- BGĐ (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc (biết thực hiện);
- Website TT;
- Lưu:CTXH, VT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 DƯƠNG HỒNG NHỰT
 
Download kế hoạch công tác pháp chế

Người đăng: Administrator
Văn bản cũ hơn
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP
Khóm Phú Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.841.038 Fax: 02773.611.843
Email: ttytctdt@gmail.com